İmar Hukuku

3194 Sayılı İmar Kanunu yapılaşma ile ilgili temel hukuk normudur. Ülkemizdeki bütün yapılar bu kanun kapsamında yapılmaktadır. İmar Kanunundan kaynaklanan tam yargı ve iptal davaları, yapı ruhsatı alınması, iskan sorunları, kaçak yapı sorunları gibi konular da bu Kanun kapsamında incelenir.
Şehir planlama da bu Kanun kapsamında yapılır. Çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, revizyon imar planı, ilave imar planı, koruma amaçlı imar planı, ıslah imar planı ve mevzi imar planları da bu kapsamda yapılır. 18. madde uygulaması da denilen parselasyon planları, 2981 sayılı İmar Affı Kanunun 10/b-c uygulamalarından kaynaklanan sorunlar da imar hukuku bağlamında incelenmektedir.
SİT alanında kalan taşınmazların yapımı sırasında ortaya çıkan sorunlar, SİT alanında kalan taşınmazların takas işlemleri gibi problemlerin takibi ve çözümü konusunda da Samsun ve çevre İllerde çalışmaktayız.

Arsanız, imar planı ile park, yol, okul alanı olarak belirlendi. Arsanızı kullanamıyor musunuz?

Çözümü var. Dava yoluyla haklarınızı alabilirsiniz. İmar Avukatı

İmar avukatı;

  • İmar planı, parselasyon, kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan davalar
  • İnşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması, incelenmesi ve takip edilmesi
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan iptal, tadil davaları
  • Taşeronluk, alt taşeronluk sözleşmesinden kaynaklanan davalar
  • Haksız inşaat ve taşkın inşaattan kaynaklanan davalar
  • Hasılat paylaşım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
  • Kentsel dönüşümden kaynaklanan davalar
  • Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesinden kaynaklanan davalar
  • İnşaat ipoteği ve ipoteklerden kaynaklanan davaların hukuki takibini yapar.

 Av.Mustafa Kürşad Kara